Рівненська місцева прокуратура Prosecutor's Office Of Rivne

Порядок розгляду звернень у Рівненській місцевій прокуратурі

26 квітня 2019

Право громадян на звернення до державних органів займає особливе місце у системі засобів захисту їх прав, свобод та законних інтересів.

Конституція України визначає право осіб направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Розгляд звернень і запитів, особистий прийом громадян в органах прокуратури, зокрема Рівненській місцевій прокуратурі, здійснюються на принципах законності, об’єктивності, всебічності, неупередженості, своєчасності, недопущення дискримінації за будь-якими ознаками, заборони переслідування за подання звернення, неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки прокурорів.

При розгляді звернень працівники прокуратури керуються Конституцією України від 28.06.1996, Законом України «Про прокуратуру» від 14.10.2014, Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996, наказом Генерального прокурора України №430 від 30.12.2015 «Про організацію діяльності органів прокуратури України з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації», Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України», затвердженою наказом Генерального прокурора України від 20.12.2017 №357, та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.01.2018 за №65/31517.

Розгляд звернень.

У разі отримання звернень, поставлені питання в яких не відносяться до компетенції органів прокуратури, вони в 5-денний термін направляються за належністю до інших органів державної влади, контролюючих органів, судів тощо, про що письмово повідомляється заявнику.

Звернення, які прийняті до провадження місцевою прокуратурою, вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, – не пізніше п’ятнадцятиденного терміну.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, прокурором або заступником прокурора строки розгляду звернень продовжуються (але не більше ніж до 45 днів) з обов’язковим повідомленням заявника.

Скарги на дії (бездіяльність) і рішення органів дізнання, слідчих і прокурорів, пов'язані з досудовим слідством у кримінальних справах, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів перевіряються в порядку та межах повноважень, передбачених відповідно кримінальним, цивільним або господарським процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

Шляхи подання звернень та вимоги до їх оформлення.

Звертаємо увагу всіх громадян та юридичних осіб, що письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до органу прокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до вимог законодавства, а також може бути надіслане ним з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). Звернення в інтересах малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб подаються їх законними представниками.

Так, заявники можуть надсилати звернення у Рівненську місцеву прокуратуру за такою адресою – м.Рівне, вул.Гарна, 29. 

Також у місцевій прокуратурі діє електронна адреса для надсилання електронних звернень  – rivne@pro.gov.ua

Телефон «гарячої лінії» Рівненської місцевої прокуратури –  62-09-52.

Особистий прийом громадян керівництвом та іншими працівниками Рівненської місцевої прокуратури здійснюється щоденно згідно встановленого графіка, з яким можна ознайомитись на місці або ж на сайті Рівненської місцевої прокуратури: https://prokuraturamista.rv.ua

При оформленні звернення слід дотримуватися вимог, передбачених       ст.5 Закону України «Про звернення громадян». Так, у зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина та викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (групою заявників) із зазначенням дати. 

Усні звернення, які надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку без надання громадянами відомостей відповідно до вимог частини сьомої статті 5 Закону України «Про звернення громадян», вважаються анонімними.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, яка розміщується на офіційних веб-сайтах Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур.

Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан - або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Анонімні звернення до розгляду не приймаються.

Наголошуємо, що при подачі звернень до органів прокуратури  зверніть увагу на обов’якові вимоги до звернення.

Дотримання цих простих умов забезпечить належний розгляд Вашого звернення.

Матеріали Рівненської місцевої прокуратури